எடுத்தலளவை

"எடுத்தலளவை" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

எடுத்தலளவை

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Eṭuttalaḷavai/

(பெயர்ச்சொல்) நிறை, எடை
எடுத்தலளவையாகுபெயர்; நால்வகை அளவையாகுபெயர்களில் ஒன்று.

(பெயர்ச்சொல்) weight in a scale
metonymy, in which weight is used for the article weighed

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

எடுத்தலளவை + ஐஎடுத்தலளவையை
எடுத்தலளவை + ஆல்எடுத்தலளவையால்
எடுத்தலளவை + ஓடுஎடுத்தலளவையோடு
எடுத்தலளவை + உடன்எடுத்தலளவையுடன்
எடுத்தலளவை + குஎடுத்தலளவைக்கு
எடுத்தலளவை + இல்எடுத்தலளவையில்
எடுத்தலளவை + இருந்துஎடுத்தலளவையிலிருந்து
எடுத்தலளவை + அதுஎடுத்தலளவையது
எடுத்தலளவை + உடையஎடுத்தலளவையுடைய
எடுத்தலளவை + இடம்எடுத்தலளவையிடம்
எடுத்தலளவை + (இடம் + இருந்து)எடுத்தலளவையிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ட்+உ=டு
த்=த்
த்+அ=
ல்+அ=
ள்+அ=
வ்+ஐ=வை

எடுத்தலளவை என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.