எக்காளம்

"எக்காளம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

எக்காளம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Ekkāḷam/

(பெயர்ச்சொல்) எக்காளம் என்பது சமயச் சடங்குகளில் பயன்படுத்தப்படும் கிராமிய இசைக் கருவிகளில் ஒன்றாகும். இது நான்கு பித்தளை அல்லது தாமிரக் குழாய்கள் சேர்ந்து வாய் வைத்து ஊதும் துளையுடன் கூடிய இசைக் கருவி ஆகும்.
எக்காளம் ஊதுவது வெற்றியின் அடையாளமாக கருதப்படுகிறது.

(பெயர்ச்சொல்) The ekkalam is an aerophone instrument mainly used in Tamil Nadu
India.

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

எக்காளம் + ஐஎக்காளத்தை
எக்காளம் + ஆல்எக்காளத்தால்
எக்காளம் + ஓடுஎக்காளத்தோடு
எக்காளம் + உடன்எக்காளத்துடன்
எக்காளம் + குஎக்காளத்துக்கு
எக்காளம் + இல்எக்காளத்தில்
எக்காளம் + இருந்துஎக்காளத்திலிருந்து
எக்காளம் + அதுஎக்காளத்தது
எக்காளம் + உடையஎக்காளத்துடைய
எக்காளம் + இடம்எக்காளத்திடம்
எக்காளம் + (இடம் + இருந்து)எக்காளத்திடமிருந்து

படங்கள்

எக்காளம் இசைப்பவர்கள்
எக்காளம் இசைப்பவர்கள்

மெய் உயிர் இயைவு

=
க்=க்
க்+ஆ=கா
ள்+அ=
ம்=ம்

எக்காளம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.