ஊழ் வகை

"ஊழ் வகை" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஊழ் வகை

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /ūḻ vakai/

(தொகைச் சொல்) சஞ்சிதம்
பிராரத்துவம்
ஆகாமியம்

மெய் உயிர் இயைவு

=
ழ்=ழ்
=
வ்+அ=
க்+ஐ=கை

ஊழ் வகை என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.