ஊழியெண்

"ஊழியெண்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஊழியெண்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /ūḻiyeṇ/

(பெயர்ச்சொல்) வரிசை எண்

(பெயர்ச்சொல்) ordinal

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஊழியெண் + ஐஊழியெணை
ஊழியெண் + ஆல்ஊழியெணால்
ஊழியெண் + ஓடுஊழியெணோடு
ஊழியெண் + உடன்ஊழியெணுடன்
ஊழியெண் + குஊழியெணுக்கு
ஊழியெண் + இல்ஊழியெணில்
ஊழியெண் + இருந்துஊழியெணிலிருந்து
ஊழியெண் + அதுஊழியெணது
ஊழியெண் + உடையஊழியெணுடைய
ஊழியெண் + இடம்ஊழியெணிடம்
ஊழியெண் + (இடம் + இருந்து)ஊழியெணிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ழ்+இ=ழி
ய்+எ=யெ
ண்=ண்

ஊழியெண் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.