ஊருணி

"ஊருணி" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஊருணி

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /ūruṇi/

(பெயர்ச்சொல்) ஊரார் நீர் உண்ணும் நீர்நிலை

(பெயர்ச்சொல்) public drinking water tank in a village or town
drinking water pond

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஊருணி + ஐஊருணியை
ஊருணி + ஆல்ஊருணியால்
ஊருணி + ஓடுஊருணியோடு
ஊருணி + உடன்ஊருணியுடன்
ஊருணி + குஊருணிக்கு
ஊருணி + இல்ஊருணியில்
ஊருணி + இருந்துஊருணியிலிருந்து
ஊருணி + அதுஊருணியது
ஊருணி + உடையஊருணியுடைய
ஊருணி + இடம்ஊருணியிடம்
ஊருணி + (இடம் + இருந்து)ஊருணியிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ர்+உ=ரு
ண்+இ=ணி

ஊருணி என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.