ஊரி

"ஊரி" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஊரி

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /ūri/

(பெயர்ச்சொல்) சங்கு

(பெயர்ச்சொல்) spiral shell-fish or its shell

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஊரி + ஐஊரியை
ஊரி + ஆல்ஊரியால்
ஊரி + ஓடுஊரியோடு
ஊரி + உடன்ஊரியுடன்
ஊரி + குஊரிக்கு
ஊரி + இல்ஊரியில்
ஊரி + இருந்துஊரியிலிருந்து
ஊரி + அதுஊரியது
ஊரி + உடையஊரியுடைய
ஊரி + இடம்ஊரியிடம்
ஊரி + (இடம் + இருந்து)ஊரியிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ர்+இ=ரி

ஊரி என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.