ஊரணி

"ஊரணி" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஊரணி

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /ūraṇi/

ஊருணி

மெய் உயிர் இயைவு

=
ர்+அ=
ண்+இ=ணி

ஊரணி என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.