ஊதை

"ஊதை" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஊதை

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /ūtai/

(பெயர்ச்சொல்) குளிர் காற்று

(பெயர்ச்சொல்) a sharp or cold wind

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஊதை + ஐஊதையை
ஊதை + ஆல்ஊதையால்
ஊதை + ஓடுஊதையோடு
ஊதை + உடன்ஊதையுடன்
ஊதை + குஊதைக்கு
ஊதை + இல்ஊதையில்
ஊதை + இருந்துஊதையிலிருந்து
ஊதை + அதுஊதையது
ஊதை + உடையஊதையுடைய
ஊதை + இடம்ஊதையிடம்
ஊதை + (இடம் + இருந்து)ஊதையிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
த்+ஐ=தை

ஊதை என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.