ஊதல்

"ஊதல்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஊதல்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /ūtal/

(பெயர்ச்சொல்) வாழைத்தார்களை கிடங்கில் பழுக்க வைக்கும் முறை

(பெயர்ச்சொல்) natural method of ripping banana in a godown
cold wind
swelling
tumult
toy trumpet

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஊதல் + ஐஊதலை
ஊதல் + ஆல்ஊதலால்
ஊதல் + ஓடுஊதலோடு
ஊதல் + உடன்ஊதலுடன்
ஊதல் + குஊதலுக்கு
ஊதல் + இல்ஊதலில்
ஊதல் + இருந்துஊதலிலிருந்து
ஊதல் + அதுஊதலது
ஊதல் + உடையஊதலுடைய
ஊதல் + இடம்ஊதலிடம்
ஊதல் + (இடம் + இருந்து)ஊதலிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
த்+அ=
ல்=ல்

ஊதல் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.