ஊணமுற்றோர்

"ஊணமுற்றோர்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஊணமுற்றோர்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /ūṇamuṟṟōr/

மாற்றுத்திறனாளி

மெய் உயிர் இயைவு

=
ண்+அ=
ம்+உ=மு
ற்=ற்
ற்+ஓ=றோ
ர்=ர்

ஊணமுற்றோர் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.