ஊடை

"ஊடை" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஊடை

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /ūṭai/

உண்டை

thread woven across the warp

மெய் உயிர் இயைவு

=
ட்+ஐ=டை

ஊடை என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.