உள்ளமட்டும்

"உள்ளமட்டும்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

உள்ளமட்டும்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Uḷḷamaṭṭum/

(வினையடை) இருக்கிற வரையிலும்

(வினையடை) As long as (anything) lasts

மெய் உயிர் இயைவு

=
ள்=ள்
ள்+அ=
ம்+அ=
ட்=ட்
ட்+உ=டு
ம்=ம்

உள்ளமட்டும் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.