உள்ளடிக்குள்

"உள்ளடிக்குள்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

உள்ளடிக்குள்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Uḷḷaṭikkuḷ/

(வினையடை) வீட்டிலுள்ளவர்க்குள்ளே

(வினையடை) At home
within doors
spoken in cases of theft or mischief

மெய் உயிர் இயைவு

=
ள்=ள்
ள்+அ=
ட்+இ=டி
க்=க்
க்+உ=கு
ள்=ள்

உள்ளடிக்குள் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.