உலோபம்

"உலோபம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

உலோபம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Ulōpam/

குறைவு

மெய் உயிர் இயைவு

=
ல்+ஓ=லோ
ப்+அ=
ம்=ம்

உலோபம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.