உருமாலை

"உருமாலை" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

உருமாலை

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Urumālai/

உருமால்

மெய் உயிர் இயைவு

=
ர்+உ=ரு
ம்+ஆ=மா
ல்+ஐ=லை

உருமாலை என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.