உருப்படியாய்

"உருப்படியாய்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

உருப்படியாய்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Uruppaṭiyāy/

(வினையடை) யாதொரு அங்கப்பழுது மின்றி

(வினையடை) Soundly
wholly
unhurt
without any injury to any part of the body

மெய் உயிர் இயைவு

=
ர்+உ=ரு
ப்=ப்
ப்+அ=
ட்+இ=டி
ய்+ஆ=யா
ய்=ய்

உருப்படியாய் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.