உருத்திரவீணை

"உருத்திரவீணை" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

உருத்திரவீணை

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Uruttiravīṇai/

ஒருவீணை.

படங்கள்

உருத்திரவீணை
உருத்திரவீணை

மெய் உயிர் இயைவு

=
ர்+உ=ரு
த்=த்
த்+இ=தி
ர்+அ=
வ்+ஈ=வீ
ண்+ஐ=ணை

உருத்திரவீணை என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.