உய்கை

"உய்கை" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

உய்கை

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Uykai/

உய்தி

மெய் உயிர் இயைவு

=
ய்=ய்
க்+ஐ=கை

உய்கை என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.