உப வேதம்

"உப வேதம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

உப வேதம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Upa vētam/

(தொகைச் சொல்) ஆயுர் வேதம்
தனுர் வேதம்
காந்தர்வ வேதம்
அர்த்த வேதம்

மெய் உயிர் இயைவு

=
ப்+அ=
=
வ்+ஏ=வே
த்+அ=
ம்=ம்

உப வேதம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.