உப புராணம்

"உப புராணம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

உப புராணம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Upa purāṇam/

(தொகைச் சொல்) நாரசிங்கம்
சனற்குமாரம்
நாரதீயம்
சிவதன்மம்
துருவாசம்
நந்திகேச்சுரம்
அவுசனம்
காளிகம்
வாருணம்
சாம்பேசம்
பராசரம்
பார்க்கவம்
காபிலம்
வாசிட்டலைங்கம்
சவுரம்
மாரிசம்
ஆங்கிரம்
மாணவம்

மெய் உயிர் இயைவு

=
ப்+அ=
=
ப்+உ=பு
ர்+ஆ=ரா
ண்+அ=
ம்=ம்

உப புராணம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.