உப தாளம்

"உப தாளம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

உப தாளம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Upa tāḷam/

(தொகைச் சொல்) ஆதி தாளம்
பார்வதி லோசனம்
குடுக்கம்
சிங்க நந்தம்
திரிமாத்திரை

மெய் உயிர் இயைவு

=
ப்+அ=
=
த்+ஆ=தா
ள்+அ=
ம்=ம்

உப தாளம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.