உபாத்தியாயர்

"உபாத்தியாயர்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

உபாத்தியாயர்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Upāttiyāyar/

(பெயர்ச்சொல்) ஆசிரியர்

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

உபாத்தியாயர் + ஐஉபாத்தியாயரை
உபாத்தியாயர் + ஆல்உபாத்தியாயரால்
உபாத்தியாயர் + ஓடுஉபாத்தியாயரோடு
உபாத்தியாயர் + உடன்உபாத்தியாயருடன்
உபாத்தியாயர் + குஉபாத்தியாயருக்கு
உபாத்தியாயர் + இல்உபாத்தியாயரில்
உபாத்தியாயர் + இருந்துஉபாத்தியாயரிலிருந்து
உபாத்தியாயர் + அதுஉபாத்தியாயரது
உபாத்தியாயர் + உடையஉபாத்தியாயருடைய
உபாத்தியாயர் + இடம்உபாத்தியாயரிடம்
உபாத்தியாயர் + (இடம் + இருந்து)உபாத்தியாயரிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ப்+ஆ=பா
த்=த்
த்+இ=தி
ய்+ஆ=யா
ய்+அ=
ர்=ர்

உபாத்தியாயர் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.