உபலட்சணம்

"உபலட்சணம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

உபலட்சணம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Upalaṭcaṇam/

உபலக்கணம்

மெய் உயிர் இயைவு

=
ப்+அ=
ல்+அ=
ட்=ட்
ச்+அ=
ண்+அ=
ம்=ம்

உபலட்சணம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.