உத்கடமாய்

"உத்கடமாய்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

உத்கடமாய்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Utkaṭamāy/

(வினையடை) மிகுதியாய்

(வினையடை) Much

மெய் உயிர் இயைவு

=
த்=த்
க்+அ=
ட்+அ=
ம்+ஆ=மா
ய்=ய்

உத்கடமாய் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.