உண்

"உண்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

உண்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Uṇ/

(வினைச்சொல்) (உணவு) சாப்பிடுதல்
புசித்தல் செய்
விழுங்கு
உட்கொள்
அனுபவி
பொருந்தியிரு
ஒத்திரு
கவர்தல் செய்
செயப்பாட்டு வினை உணர்த்தும் துணைவினை (எ.கா - மிதியுண்டான்) [உண்ணுதல்]

(வினைச்சொல்) eat (food)

உண் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.