உண்மைப் பொருள்

"உண்மைப் பொருள்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

உண்மைப் பொருள்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Uṇmaip poruḷ/

(தொகைச் சொல்) பதி
பசு
பாசம்

மெய் உயிர் இயைவு

=
ண்=ண்
ம்+ஐ=மை
ப்=ப்
=
ப்+ஒ=பொ
ர்+உ=ரு
ள்=ள்

உண்மைப் பொருள் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.