உண்டாக

"உண்டாக" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

உண்டாக

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Uṇṭāka/

(வினையடை) மிகுதியாக

(வினையடை) Early, betimes
before it is too late
Abundantly

மெய் உயிர் இயைவு

=
ண்=ண்
ட்+ஆ=டா
க்+அ=

உண்டாக என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.