உடற் குறை

"உடற் குறை" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

உடற் குறை

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Uṭaṟ kuṟai/

(தொகைச் சொல்) குறள்
செவிடு
மூங்கை
கூன்
குருடு
மருள்
மா
உறுப்பிலாப் பிண்டம்

உடற் குறை என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.