ஈழுவர்

"ஈழுவர்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஈழுவர்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /īḻuvar/

(பெயர்ச்சொல்) ஈழவர்

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஈழுவர் + ஐஈழுவரை
ஈழுவர் + ஆல்ஈழுவரால்
ஈழுவர் + ஓடுஈழுவரோடு
ஈழுவர் + உடன்ஈழுவருடன்
ஈழுவர் + குஈழுவருக்கு
ஈழுவர் + இல்ஈழுவரில்
ஈழுவர் + இருந்துஈழுவரிலிருந்து
ஈழுவர் + அதுஈழுவரது
ஈழுவர் + உடையஈழுவருடைய
ஈழுவர் + இடம்ஈழுவரிடம்
ஈழுவர் + (இடம் + இருந்து)ஈழுவரிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ழ்+உ=ழு
வ்+அ=
ர்=ர்

ஈழுவர் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.