ஈழர்

"ஈழர்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஈழர்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /īḻar/

(பெயர்ச்சொல்) சான்றார்
சாணார்

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஈழர் + ஐஈழரை
ஈழர் + ஆல்ஈழரால்
ஈழர் + ஓடுஈழரோடு
ஈழர் + உடன்ஈழருடன்
ஈழர் + குஈழருக்கு
ஈழர் + இல்ஈழரில்
ஈழர் + இருந்துஈழரிலிருந்து
ஈழர் + அதுஈழரது
ஈழர் + உடையஈழருடைய
ஈழர் + இடம்ஈழரிடம்
ஈழர் + (இடம் + இருந்து)ஈழரிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ழ்+அ=
ர்=ர்

ஈழர் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.