ஈழர் குலச்சான்றார்

"ஈழர் குலச்சான்றார்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஈழர் குலச்சான்றார்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /īḻar kulaccāṉṟār/

(பெயர்ச்சொல்) ஏனாதி நாயனார்

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஈழர் குலச்சான்றார் + ஐஈழர் குலச்சான்றாரை
ஈழர் குலச்சான்றார் + ஆல்ஈழர் குலச்சான்றாரால்
ஈழர் குலச்சான்றார் + ஓடுஈழர் குலச்சான்றாரோடு
ஈழர் குலச்சான்றார் + உடன்ஈழர் குலச்சான்றாருடன்
ஈழர் குலச்சான்றார் + குஈழர் குலச்சான்றாருக்கு
ஈழர் குலச்சான்றார் + இல்ஈழர் குலச்சான்றாரில்
ஈழர் குலச்சான்றார் + இருந்துஈழர் குலச்சான்றாரிலிருந்து
ஈழர் குலச்சான்றார் + அதுஈழர் குலச்சான்றாரது
ஈழர் குலச்சான்றார் + உடையஈழர் குலச்சான்றாருடைய
ஈழர் குலச்சான்றார் + இடம்ஈழர் குலச்சான்றாரிடம்
ஈழர் குலச்சான்றார் + (இடம் + இருந்து)ஈழர் குலச்சான்றாரிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ழ்+அ=
ர்=ர்
=
க்+உ=கு
ல்+அ=
ச்=ச்
ச்+ஆ=சா
ன்=ன்
ற்+ஆ=றா
ர்=ர்

ஈழர் குலச்சான்றார் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.