ஈற்றசை

"ஈற்றசை" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஈற்றசை

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /īṟṟacai/

(பெயர்ச்சொல்) பாட்டின் முடிவில் நிற்கும் அசை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஈற்றசை + ஐஈற்றசையை
ஈற்றசை + ஆல்ஈற்றசையால்
ஈற்றசை + ஓடுஈற்றசையோடு
ஈற்றசை + உடன்ஈற்றசையுடன்
ஈற்றசை + குஈற்றசைக்கு
ஈற்றசை + இல்ஈற்றசையில்
ஈற்றசை + இருந்துஈற்றசையிலிருந்து
ஈற்றசை + அதுஈற்றசையது
ஈற்றசை + உடையஈற்றசையுடைய
ஈற்றசை + இடம்ஈற்றசையிடம்
ஈற்றசை + (இடம் + இருந்து)ஈற்றசையிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ற்=ற்
ற்+அ=
ச்+ஐ=சை

ஈற்றசை என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.