ஈர்கொல்லி

"ஈர்கொல்லி" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஈர்கொல்லி

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /īrkolli/

(பெயர்ச்சொல்) ஈரைக்கொல்லும் கருவி

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஈர்கொல்லி + ஐஈர்கொல்லியை
ஈர்கொல்லி + ஆல்ஈர்கொல்லியால்
ஈர்கொல்லி + ஓடுஈர்கொல்லியோடு
ஈர்கொல்லி + உடன்ஈர்கொல்லியுடன்
ஈர்கொல்லி + குஈர்கொல்லிக்கு
ஈர்கொல்லி + இல்ஈர்கொல்லியில்
ஈர்கொல்லி + இருந்துஈர்கொல்லியிலிருந்து
ஈர்கொல்லி + அதுஈர்கொல்லியது
ஈர்கொல்லி + உடையஈர்கொல்லியுடைய
ஈர்கொல்லி + இடம்ஈர்கொல்லியிடம்
ஈர்கொல்லி + (இடம் + இருந்து)ஈர்கொல்லியிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ர்=ர்
க்+ஒ=கொ
ல்=ல்
ல்+இ=லி

ஈர்கொல்லி என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.