ஈரல் கருகுதல்

"ஈரல் கருகுதல்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஈரல் கருகுதல்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /īral karukutal/

மிகவும் அஞ்சுதல்
வேதனை மிகுதல்

மெய் உயிர் இயைவு

=
ர்+அ=
ல்=ல்
=
க்+அ=
ர்+உ=ரு
க்+உ=கு
த்+அ=
ல்=ல்

ஈரல் கருகுதல் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.