ஈரமின்றி

"ஈரமின்றி" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஈரமின்றி

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /īramiṉṟi/

இரக்கமின்றி

மெய் உயிர் இயைவு

=
ர்+அ=
ம்+இ=மி
ன்=ன்
ற்+இ=றி

ஈரமின்றி என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.