ஈரப்பாடு

"ஈரப்பாடு" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஈரப்பாடு

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /īrappāṭu/

மன நெகிழ்ச்சி
ஈரமாயிருத்தல்

மெய் உயிர் இயைவு

=
ர்+அ=
ப்=ப்
ப்+ஆ=பா
ட்+உ=டு

ஈரப்பாடு என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.