ஈன்றல்

"ஈன்றல்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஈன்றல்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /īṉṟal/

(பெயர்ச்சொல்) உண்டாதல்
ஈனல்

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஈன்றல் + ஐஈன்றலை
ஈன்றல் + ஆல்ஈன்றலால்
ஈன்றல் + ஓடுஈன்றலோடு
ஈன்றல் + உடன்ஈன்றலுடன்
ஈன்றல் + குஈன்றலுக்கு
ஈன்றல் + இல்ஈன்றலில்
ஈன்றல் + இருந்துஈன்றலிலிருந்து
ஈன்றல் + அதுஈன்றலது
ஈன்றல் + உடையஈன்றலுடைய
ஈன்றல் + இடம்ஈன்றலிடம்
ஈன்றல் + (இடம் + இருந்து)ஈன்றலிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ன்=ன்
ற்+அ=
ல்=ல்

ஈன்றல் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.