ஈனை

"ஈனை" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஈனை

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /īṉai/

(பெயர்ச்சொல்) இலை நரம்பு
ஒரு நோய்
சித்திரம்

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஈனை + ஐஈனையை
ஈனை + ஆல்ஈனையால்
ஈனை + ஓடுஈனையோடு
ஈனை + உடன்ஈனையுடன்
ஈனை + குஈனைக்கு
ஈனை + இல்ஈனையில்
ஈனை + இருந்துஈனையிலிருந்து
ஈனை + அதுஈனையது
ஈனை + உடையஈனையுடைய
ஈனை + இடம்ஈனையிடம்
ஈனை + (இடம் + இருந்து)ஈனையிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ன்+ஐ=னை

ஈனை என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.