ஈனாயம்

"ஈனாயம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஈனாயம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /īṉāyam/

நிந்தை
இழிவு
அவமதிப்பு

மெய் உயிர் இயைவு

=
ன்+ஆ=னா
ய்+அ=
ம்=ம்

ஈனாயம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.