ஈனனம்

"ஈனனம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஈனனம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /īṉaṉam/

(பெயர்ச்சொல்) வெள்ளி

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஈனனம் + ஐஈனனத்தை
ஈனனம் + ஆல்ஈனனத்தால்
ஈனனம் + ஓடுஈனனத்தோடு
ஈனனம் + உடன்ஈனனத்துடன்
ஈனனம் + குஈனனத்துக்கு
ஈனனம் + இல்ஈனனத்தில்
ஈனனம் + இருந்துஈனனத்திலிருந்து
ஈனனம் + அதுஈனனத்தது
ஈனனம் + உடையஈனனத்துடைய
ஈனனம் + இடம்ஈனனத்திடம்
ஈனனம் + (இடம் + இருந்து)ஈனனத்திடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ன்+அ=
ன்+அ=
ம்=ம்

ஈனனம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.