ஈண்டென

"ஈண்டென" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஈண்டென

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /īṇṭeṉa/

(வினையடை) விரைவாக

(வினையடை) Expeditiously
promptly
speedily

மெய் உயிர் இயைவு

=
ண்=ண்
ட்+எ=டெ
ன்+அ=

ஈண்டென என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.