ஈச்சம் பழம்

"ஈச்சம் பழம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஈச்சம் பழம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /īccam paḻam/

(பெயர்ச்சொல்) சிறு சிவப்பு நிறப் பழம் இது வறல் நிலக்காடுகளில் காணப்படும்

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஈச்சம் பழம் + ஐஈச்சம் பழத்தை
ஈச்சம் பழம் + ஆல்ஈச்சம் பழத்தால்
ஈச்சம் பழம் + ஓடுஈச்சம் பழத்தோடு
ஈச்சம் பழம் + உடன்ஈச்சம் பழத்துடன்
ஈச்சம் பழம் + குஈச்சம் பழத்துக்கு
ஈச்சம் பழம் + இல்ஈச்சம் பழத்தில்
ஈச்சம் பழம் + இருந்துஈச்சம் பழத்திலிருந்து
ஈச்சம் பழம் + அதுஈச்சம் பழத்தது
ஈச்சம் பழம் + உடையஈச்சம் பழத்துடைய
ஈச்சம் பழம் + இடம்ஈச்சம் பழத்திடம்
ஈச்சம் பழம் + (இடம் + இருந்து)ஈச்சம் பழத்திடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ச்=ச்
ச்+அ=
ம்=ம்
=
ப்+அ=
ழ்+அ=
ம்=ம்

ஈச்சம் பழம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.