ஈசை

"ஈசை" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஈசை

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /īcai/

(பெயர்ச்சொல்) ஏர்க்கால்
உமையவள்
கலப்பை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஈசை + ஐஈசையை
ஈசை + ஆல்ஈசையால்
ஈசை + ஓடுஈசையோடு
ஈசை + உடன்ஈசையுடன்
ஈசை + குஈசைக்கு
ஈசை + இல்ஈசையில்
ஈசை + இருந்துஈசையிலிருந்து
ஈசை + அதுஈசையது
ஈசை + உடையஈசையுடைய
ஈசை + இடம்ஈசையிடம்
ஈசை + (இடம் + இருந்து)ஈசையிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ச்+ஐ=சை

ஈசை என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.