ஈசானிய மூலை

"ஈசானிய மூலை" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஈசானிய மூலை

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /īcāṉiya mūlai/

வடக்கு

மெய் உயிர் இயைவு

=
ச்+ஆ=சா
ன்+இ=னி
ய்+அ=
=
ம்+ஊ=மூ
ல்+ஐ=லை

ஈசானிய மூலை என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.