ஈசனின் ஐம்முகம்

"ஈசனின் ஐம்முகம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஈசனின் ஐம்முகம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /īcaṉiṉ aimmukam/

(தொகைச் சொல்) ஈசானம்
வாமதேவம்
அகோரம்
சத்தியோசாதம்
தற்புருடம்

மெய் உயிர் இயைவு

=
ச்+அ=
ன்+இ=னி
ன்=ன்
=
=
ம்=ம்
ம்+உ=மு
க்+அ=
ம்=ம்

ஈசனின் ஐம்முகம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.