ஈகரை

"ஈகரை" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஈகரை

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /īkarai/

(பெயர்ச்சொல்) இரு(ஈ) + கரை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஈகரை + ஐஈகரையை
ஈகரை + ஆல்ஈகரையால்
ஈகரை + ஓடுஈகரையோடு
ஈகரை + உடன்ஈகரையுடன்
ஈகரை + குஈகரைக்கு
ஈகரை + இல்ஈகரையில்
ஈகரை + இருந்துஈகரையிலிருந்து
ஈகரை + அதுஈகரையது
ஈகரை + உடையஈகரையுடைய
ஈகரை + இடம்ஈகரையிடம்
ஈகரை + (இடம் + இருந்து)ஈகரையிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
க்+அ=
ர்+ஐ=ரை

ஈகரை என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.