இளைஞி

"இளைஞி" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

இளைஞி

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Iḷaiñi/

(பெயர்ச்சொல்) இளவயது பெண்

(பெயர்ச்சொல்) young woman

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

இளைஞி + ஐஇளைஞிஞை
இளைஞி + ஆல்இளைஞிஞால்
இளைஞி + ஓடுஇளைஞிஞோடு
இளைஞி + உடன்இளைஞிஞுடன்
இளைஞி + குஇளைஞிஞுக்கு
இளைஞி + இல்இளைஞிஞில்
இளைஞி + இருந்துஇளைஞிஞிலிருந்து
இளைஞி + அதுஇளைஞிஞது
இளைஞி + உடையஇளைஞிஞுடைய
இளைஞி + இடம்இளைஞிஞிடம்
இளைஞி + (இடம் + இருந்து)இளைஞிஞிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ள்+ஐ=ளை
ஞ்+இ=ஞி

இளைஞி என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.