இளங்கிளைமை

"இளங்கிளைமை" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

இளங்கிளைமை

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Iḷaṅkiḷaimai/

இளைய புதல்வர்கள்

மெய் உயிர் இயைவு

=
ள்+அ=
ங்=ங்
க்+இ=கி
ள்+ஐ=ளை
ம்+ஐ=மை

இளங்கிளைமை என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.