இருமம்

"இருமம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

இருமம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Irumam/

(பெயர்ச்சொல்) கணணி உலகில் இயந்திர மொழி
அதாவது இன்றைய இலக்க முறை உலகில்(digital world ) எந்த ஒரு இயந்திரமுமே ஒன்று (1 அ 0) இக்குறியீடுகளின் அடிப்படையிலேயே இயங்குகிறது. இவ்விரண்டு குறிகளை கொண்ட குறிமுறை இருமம்(binary digit) எனப்படும்.

(பெயர்ச்சொல்) binary numbers

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

இருமம் + ஐஇருமத்தை
இருமம் + ஆல்இருமத்தால்
இருமம் + ஓடுஇருமத்தோடு
இருமம் + உடன்இருமத்துடன்
இருமம் + குஇருமத்துக்கு
இருமம் + இல்இருமத்தில்
இருமம் + இருந்துஇருமத்திலிருந்து
இருமம் + அதுஇருமத்தது
இருமம் + உடையஇருமத்துடைய
இருமம் + இடம்இருமத்திடம்
இருமம் + (இடம் + இருந்து)இருமத்திடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ர்+உ=ரு
ம்+அ=
ம்=ம்

இருமம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.