இருப்பளவு

"இருப்பளவு" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

இருப்பளவு

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Iruppaḷavu/

(பெயர்ச்சொல்) குறித்த களஞ்சியத்தின் இருப்பின் அளவை அறிவதற்காக எடுக்கப்படும் அளவு.

இருப்பளவு

மொழிபெயர்ப்பு Inventory

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

இருப்பளவு + ஐஇருப்பளவை
இருப்பளவு + ஆல்இருப்பளவால்
இருப்பளவு + ஓடுஇருப்பளவோடு
இருப்பளவு + உடன்இருப்பளவுடன்
இருப்பளவு + குஇருப்பளவுக்கு
இருப்பளவு + இல்இருப்பளவில்
இருப்பளவு + இருந்துஇருப்பளவிலிருந்து
இருப்பளவு + அதுஇருப்பளவது
இருப்பளவு + உடையஇருப்பளவுடைய
இருப்பளவு + இடம்இருப்பளவிடம்
இருப்பளவு + (இடம் + இருந்து)இருப்பளவிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ர்+உ=ரு
ப்=ப்
ப்+அ=
ள்+அ=
வ்+உ=வு

இருப்பளவு என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.